Izglītības programmas

Smārdes pamatskolā tiek īstenotas divas izglītības programmas:
a) pamatizglītības programma (kods 21011111);
b) speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Lai īstenotu speciālās pamatizglītības programmu, skolā strādā atbalsta personāls (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgi). Atbilstoši nepieciešamībai tiek veikta skolēnu spēju un vajadzību izpēte.

Šobrīd Latvijā notiek pakāpeniska pāreja uz jauno pamatizglītības standartu, tādēļ 2021./2022.m.g. mācību plāni atšķiras (1., 2., 4., 5., 7., 8.kl. – jaunais standarts, 3., 6., 9.kl. vēl mācās pēc iepriekšējā pamatizglītības standarta noteikumiem). 2022./2023.m.g. tiks līdz galam realizēta pakāpeniskā pāreja uz jauno mācību standartu.

Lai kvalitatīvi īstenotu izglītības programmu saturu atbilstoši jaunākajām prasībām, izglītības iestāde darbojās kā pilotskola uz lietpratību vērstā mācību satura ieviešanā. Paralēli tam notika sadarbība ar LU (Starpnozaru izglītības inovāciju centrs). Direktores vietniece ir apguvusi mācīšanās konsultanta-eksperta prasmes, lai sniegtu atbalstu dažādu izglītības iestāžu pedagogiem. Inženierzinātņu pedagogs ir izstrādājis un 2020./2021.m.g. nofilmējis divpadsmit stundas tavaklase.lv, sniedzot atbalstu republikas pedagogiem.