Projekti

VIENS PLUS VIENS IR DAUDZ

2021./2022.m.g. 1.semestrī Smārdes un Lapmežciema pamatskolās tika īstenots projekts “Viens plus viens ir daudz” (nr. VP2021/1-49). Tas tika finansēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros (konkurss “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”). Projektā tika organizētas gan grupu nodarbības jauniešiem, gan individuālas konsultācijas un koučings.

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Eiropas Sociālā fonda projekts.

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 2021./2022.m.g. projektā Smārdes pamatskolā tiek nodrošināts pedagogu palīgu darbs sākumskolas klasēs, kā arī interešu izglītības pulciņš.

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

Eiropas Sociālā fonda projekts
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 31.12.2023.

Projekta mērķis:

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

2021./2022.m.g. tiek ieviests mācību saturs pirmsskolā, 1., 2., 4., 5., 7., 8. klasē.