Projekti

VIENS PLUS VIENS IR DAUDZ

2021./2022.m.g. 1.semestrī Smārdes un Lapmežciema pamatskolās tika īstenots projekts “Viens plus viens ir daudz” (nr. VP2021/1-49). Tas tika finansēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros (konkurss “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”). Projektā tika organizētas gan grupu nodarbības jauniešiem, gan individuālas konsultācijas un koučings.

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Eiropas Sociālā fonda projekts.

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2022.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 2022./2023.m.g. projektā Smārdes pamatskolā tiek nodrošināts pedagogu palīgu darbs sākumskolas klasēs, kā arī interešu izglītības pulciņš.

KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ

Eiropas Sociālā fonda projekts
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 31.12.2023.

Projekta mērķis:

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

2022./2023.m.g. tiek ieviests mācību saturs pirmsskolā un pamatskolā.

LATVIJAS SKOLAS SOMA

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis: dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.

Programmas saturu veido daudzveidīgas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas dod iespēju skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, ko piedāvā valsts un pašvaldību, kā arī neatkarīgās kultūras institūcijas un radošie profesionāļi, un kas iekļautas programmas piedāvājumā.